آزمایشگاهها
آزمایشگاهها: عکس شماره 1 / 12
دانشکده مدیریت
720 * 480 (52 KB) 
آزمایشگاهها
آزمایشگاهها: عکس شماره 2 / 12
پرستاری و مامایی
720 * 476 (57 KB) 
آزمایشگاهها
آزمایشگاهها: عکس شماره 3 / 12
علوم پایه
720 * 480 (53 KB) 
آزمایشگاهها
آزمایشگاهها: عکس شماره 4 / 12
مامایی و پرستاری
720 * 480 (51 KB) 
آزمایشگاهها
آزمایشگاهها: عکس شماره 5 / 12
فنی مهندسی
720 * 480 (46 KB) 
آزمایشگاهها
آزمایشگاهها: عکس شماره 6 / 12
فنی مهندسی۱
720 * 480 (65 KB) 
آزمایشگاهها
آزمایشگاهها: عکس شماره 7 / 12
کشاورزی ۰
720 * 540 (48 KB) 
آزمایشگاهها
آزمایشگاهها: عکس شماره 8 / 12
کشاورزی ۱
720 * 480 (41 KB) 
آزمایشگاهها
آزمایشگاهها: عکس شماره 9 / 12
کشاورزی ۲
720 * 480 (48 KB) 
آزمایشگاهها
آزمایشگاهها: عکس شماره 10 / 12
کشاورزی ۴
720 * 480 (46 KB) 
آزمایشگاهها
آزمایشگاهها: عکس شماره 11 / 12
کشاورزی ۳
720 * 480 (39 KB) 
آزمایشگاهها
آزمایشگاهها: عکس شماره 12 / 12
کشاورزی ۵
720 * 480 (60 KB) 
1 2 3
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است